zd

Elektrikli kolýaskanyň gysgaça tanyşdyrylyşy

Elektrikli tigirli oturgyçlaryň gysgaça tanyşdyrylyşy

Häzirki wagtda dünýä ilatynyň garramagy aýratyn görnüklidir we ýörite maýyp toparlaryň ösmegi garry saglyk pudagynyň we ýörite topar senagaty bazarynyň köpdürli islegini döretdi.Bu ýörite topar üçin degişli önümleri we hyzmatlary nädip hödürlemeli, saglyk pudagynda işleýänleriň we jemgyýetiň ähli gatlaklarynyň arasynda umumy alada öwrüldi.Durmuş derejesi ýokarlanansoň, adamlar önümleriň hiline, öndürijiligine we amatlylygyna has ýokary talaplary öňe sürdüler. Mundan başga-da, şäher durmuşynyň tizligi çaltlaşdy we çagalaryň garrylar we hassalar hakda alada etmek üçin wagty az. Adamlara elde maýyplar üçin oturgyçlary ulanmak amatsyz, şonuň üçin olara gowy ideg edip bolmaz.Bu meseläni nädip çözmeli, jemgyýetde barha artýan alada öwrüldi.Elektrikli kolýaskalaryň peýda bolmagy bilen adamlar täze durmuşa bolan umydy görýärler.Garrylar we maýyplar indi başgalaryň kömegine bil baglap bilmeýärler we durmuşyny we işini aňsatlaşdyrýan elektrik maýyp arabasyny işledip özbaşdak ýöräp bilýärler.

1. Elektrik tigirli oturgyçlaryň kesgitlemesi

Elektrikli maýyplar oturgyjy, şonuň üçin adyndan görnüşi ýaly, elektrik energiýasy bilen dolandyrylýan maýyplar oturgyjydyr.Adaty elde kolýaskada, ýokary öndürijilikli güýçli hereketlendiriji enjamda, akylly dolandyryş enjamynda, batareýada we beýleki böleklerde üýtgedilen we kämilleşdirilen.
Emeli usulda işleýän akylly dolandyryjylar bilen enjamlaşdyrylan, maýyplar oturgyjyny öňe, yza, rulda, durmakda, ýatmakda we beýleki funksiýalarda ýerine ýetirip bilýän, häzirki zaman takyk enjamlary, akylly san gözegçiligi, in engineeringener mehanikasy we beýlekileri birleşdirýän ýokary tehnologiýaly önümlerdir. meýdanlary.
Adaty hereketli skuterlerden, elektrik skuterlerinden, welosipedlerden we beýleki ulag serişdelerinden düýpgöter tapawut, elektrik kolýaskasynyň akylly dolandyryjy bolmagydyr.Dürli işleýiş tertibine görä, joýstik kontrolleýjisi bar, şeýle hem kelläni ýa-da zarba sorujy ulgamy we beýleki wyklýuçatel dolandyryş gözegçisini ulanýar, ikinjisi esasan ýokarky we aşaky el maýyplygy bolan agyr maýyplar üçin amatlydyr. Häzirki wagtda elektrik kolýaskalary bar Çäkli hereketi bolan garrylar we maýyplar üçin aýrylmaz ulag serişdesine öwrüliň. Bu giň adamlar üçin giňden ulanylýar.Ulanyjynyň aýdyň aňy we adaty aň-bilim ukyby bar bolsa, elektrik kolýaskasyny ulanmak gowy saýlaw, ýöne belli bir iş meýdanyna mätäç.

2.Klassifikasiýa

Bazarda alýumin garyndysyna, ýeňil materiallara we uglerod polatyna bölüp boljak maýyplar üçin oturgyçlaryň köp görnüşi bar.Funksiýa laýyklykda, adaty elektrik maýyplar oturgyçlaryna we ýörite maýyplar oturgyçlaryna bölünip bilner. Aýratyn maýyplar oturgyçlaryna bölünip bilner: dynç alyş sport kolýaskasy seriýasy, elektron kolýaskasy seriýasy, tualet kolýaskasy seriýasy, maýyplar üçin oturgyçlar we ş.m.

Adaty elektrik kolýaskasy: Esasan maýyplar üçin oturgyç çarçuwasyndan, tigirden, tormozdan we beýleki enjamlardan durýar.Diňe elektrik hereketi bar.
Ulanyş gerimi: aşaky ekstremal maýyplar, gemiplegiýa, döşüň aşagyndaky paraplegiýa, ýöne bir el bilen dolandyrmak ukyby bolanlar we hereketi çäkli garrylar.
Aýratynlyklary: Näsag kesgitlenen goltugy ýa-da aýrylýan goltugy işledip biler.Kesgitlenen aýak yzy ýa-da aýrylýan aýak yzy götermek ýa-da ulanylmaýan mahaly bukulyp bilner.Öňe, yza we yza öwrülip bilýän bir elli dolandyryş enjamy bar.360 ýere öwrülýär, içerde we daşarda ulanylyp bilner, işlemek aňsat we amatly.
Dürli modellere we bahalara görä, ol bölünýär: gaty oturgyç, ýumşak oturgyç, pnewmatik tekerler ýa-da gaty tekerler, şolaryň arasynda: berk goltuklar we berk pedally maýyplar üçin oturgyçlaryň bahasy arzan.

Specialörite maýyplar oturgyjy: wezipeleri birneme doly, diňe bir maýyplar we hereketi çäkli adamlar üçin hereket guraly däl, eýsem başga funksiýalary hem bar.

Backokarky oturgyçly maýyplar oturgyjy
Ulanylýan çäk: pokary paraplegika we garrylar we ejizler
Aýratynlyklary: 1. Oturylýan kolýaskanyň arka tarapy, ulanyjynyň kellesi ýaly beýikdir, aýrylyp bilinýän goltuklar we aýlaw aýaklary.Pedallary 90 dereje galdyryp we aýlap bolýar, iň aýakly ýaýy bolsa gorizontal ýagdaýda sazlap bolýar. Arka tarapyň burçuny bir bölümde ýa-da bölümsiz (düşege deň) sazlap bolýar.Ulanyjy maýyp arabada dynç alyp biler.Başlyk hem aýrylyp bilner.
Hajathana kolýaskasy
Arza beriş gerimi: özbaşdak hajathana baryp bilmeýän maýyplar we garrylar üçin. Ulanyş şertlerine görä saýlap boljak kiçijik tigirli tualet oturgyjyna we tualetli maýyp arabasyna bölünýär.
Sport kolýaskasy
Ulanyş çäkleri: Top we ýaryş ýaly iki kategoriýa bölünen sport çärelerinde maýyplar üçin ulanylýar.Dizaýn aýratyn we ulanylýan materiallar, adatça, güýçli we ýeňil bolan alýumin garyndysy ýa-da ýeňil materiallardyr.
Durýan maýyplar oturgyjy
Paraplegiki ýa-da serebral ysmaz hassalary üçin hemişelik türgenleşik geçirmek üçin duran we oturan maýyplar üçin oturgyç.Okuw arkaly: näsaglaryň osteoporoz keseliniň öňüni alyň, gan aýlanyşygyny ösdüriň we myşsalaryň güýçlenmegini güýçlendiriň, maýyplar oturgyjynda uzak wagtlap oturmagyňyz sebäpli düşek ýaralaryndan gaça duruň.Şeýle hem hassalar üçin zatlar getirmek amatly, şonuň üçin aýak we aýak maýyplygy ýa-da insult we gemiplegiýa bilen kesellän hassalaryň köpüsi durmak we täze durmuş gurmak arzuwlaryny amala aşyrmak üçin gurallary ulanyp bilerler.
Ulanyş gerimi: paraplegiki näsaglar, serebral ysmaz hassalary.
Beýleki ýörite funksiýalary bolan elektrik kolýaskasy: massa adding goşmak, oturgyç, GPS ýerleşişi, bir açar aragatnaşyk we beýleki ýörite funksiýalar.

3. Esasy gurluş

Elektrikli maýyplar oturgyjy esasan motordan, gözegçilikden, batareýadan we esasy çarçuwadan durýar.

Motor
Motor toplumy motor, dişli guty we elektromagnit tormozdan durýar
Elektrikli kolýaskanyň hereketlendirijisi, adatça, azaldylýan dişli guty bilen tizlenýän we iň soňky tizligi takmynan 0-160 RPM bolan DC peseldiji hereketlendiriji.Elektrikli kolýaskalaryň ýöreýiş tizligi sagatda 6-8 km-den geçmeli däldir, dürli ýurtlara görä tapawutlanýar.
Motor el bilen we elektrik reesimleriniň öwrülişini amala aşyryp bilýän debriyaj bilen enjamlaşdyrylandyr.Debriyaj elektrik re iniminde bolanda, elektrik ýörişini amala aşyryp biler.Debriyaj el bilen işleýän bolsa, el bilen maýyplar oturgyjyna meňzeş pyýada ýöremäge iterilip bilner.

Dolandyryjy
Dolandyryjy paneli, adatça, tok açary, tizligi sazlamak düwmesi, buzzer we joýstik bar.
Elektrikli kolýaskany dolandyryjy, maýyplar oturgyjynyň öňe (çep we sag hereketlendirijiler şol bir wagtda öňe), yza (çep we sag hereketlendirijiler şol bir wagtda yza öwrüler) amala aşyrmak üçin maýyplar oturgyjynyň çep we sag hereketlendirijilerine özbaşdak gözegçilik edýär. we rul (çep we sag hereketlendirijiler dürli tizlikde we ugurlarda aýlanýar).
Häzirki wagtda bazardaky ösen tehnologiýasy bolan esasy maýyplar üçin kolýaskanyň joýstik dolandyryjylary Täze Zelandiýadan “Dynamic” we Angliýadan “PG”.
Dinamiki we PG gözegçilik ediji

Batareýa
Elektrikli maýyplar üçin oturgyçlar, adatça, gurşun kislotaly batareýalary güýç çeşmesi hökmünde ulanýarlar, ýöne häzirki wagtda litiý batareýalary has ýeňil, göçme modeller üçin has meşhur.Batareýalara zarýad beriji interfeýs we güýç çykaryş interfeýsi girýär, umuman 24V elektrik üpjünçiligi (kontrol 24V, motor 24V, zarýad beriji 24V, batareýa 24V), zarýad bermek üçin öý elektrik energiýasyny (110-240V) ulanyň.

Zarýad beriji
Häzirki wagtda zarýad berijiler esasan 24V, 1.8-10A ulanýarlar, zarýad beriş wagty we bahasy bilen tapawutlanýar.

Tehniki parametr
1. Yzky hereketlendiriji elektrik kolýaskasyÖňki tigir: 8 dýuým \ 9 dýuým \ 10 dýuým, yzky tigir: 12 dýuým \ 14 dýuým \ 16 dýuým \ 22 dýuým;
Öňki hereketlendiriji elektrik kolýaskasyÖňki tigir: 12 ″ \ 14 ″ \ 16 ″ \ 22 ″;Yzky tigir: 8 ″ \ 9 ″ \ 10 ″;
2. Batareýa: 24V20Ah, 24V28Ah, 24V35Ah…;
3. Gezelenç aralygy: 15-60 kilometr;
4. Sürüjiniň tizligi: ýokary tizlik 8 km / sag, orta tizlik 4,5 km / sag, pes tizlik 2,5 km / sag;
5. Jemi agramy: 45-100KG, batareýa 20-40KG;
6. Agyrlyk agramy: 100-160KG

4. Elektrikli maýyplar üçin oturgyçlaryň artykmaçlyklary

Ulanyjylaryň giň gerimi.Adaty el bilen maýyplar üçin oturgyçlar bilen deňeşdirilende, elektrik tigirli oturgyçlaryň güýçli funksiýalary diňe bir garrylar we maýyplar üçin däl, eýsem agyr maýyp hassalar üçinem amatlydyr.Durnuklylyk, kuwwat dowamly we tizligi sazlap boljak elektrik tigirli oturgyçlaryň täsin artykmaçlyklarydyr.
Amatlylyk.Adaty el bilen çekilen maýyplar oturgyjy, öňe itmek we çekmek üçin işçi güýjüne bil baglamalydyr.Oňa ideg etjek adam ýok bolsa, tigiriňi özüň sürmeli.Elektrikli maýyplar üçin oturgyçlar başga.Doly zarýad alýança, maşgala agzalarynyň hemişe ýoldaşlyk etmezden, aňsatlyk bilen işledilip bilner.
Daşky gurşawy goramak.Elektrikli maýyplar, ekologiýa taýdan has amatly bolan elektrik toguny ulanýarlar.
Howpsuzlyk.Elektrikli kolýaskalaryň önümçilik tehnologiýasy barha ösýär we bedenindäki tormoz enjamlary diňe hünärmenler tarapyndan birnäçe gezek synagdan geçirilenden we hünär derejesinden soň köpçülikleýin öndürilip bilner.Dolandyryşy ýitirmek mümkinçiligi nola ýakyn.
Özüňe ideg etmek ukybyny ýokarlandyrmak üçin elektrik tigirli oturgyçlary ulanyň.Elektrikli kolýaskada azyk önümleri satyn almak, nahar bişirmek we gezelenje gitmek ýaly gündelik işleri etmegi göz öňünde tutup bilersiňiz.Muny bir adam + elektrikli maýyp arabasy edip biler.

5. Nädip saýlamaly we satyn almaly

Oturmagyň giňligi: Oturanyňyzda bagryň arasyndaky aralygy ölçäň.5 sm goşuň, oturanyňyzdan soň her tarapyňyzda 2,5 sm boşluk bar.Oturgyç gaty dar bolsa, maýyp arabasyna girmek we çykmak kyn, kalça we bud dokumalary gysylýar.Oturgyç gaty giň bolsa, durnukly oturmak aňsat däl, maýyplar oturgyjyny işletmek hem amatly däl, iki agzam ýadawlyk aňsat, gapydan girmek we çykmak kyn.
Oturmagyň uzynlygy: Oturanyňyzda yzky ýumruklar bilen göläniň gastroknemius myşsasynyň arasyndaky keseligine aralygy ölçäň we ölçeg netijesini 6,5 sm azaldyň.Oturgyç gaty gysga bolsa, agram esasan oturýan süňküň üstüne düşer, ýerli gysylmagyna sebäp bolar;Oturgyç gaty uzyn bolsa, popliteal fosany gysar, ýerli gan aýlanyşyna täsir eder we derini aňsatlyk bilen gaharlandyrar.Gysga budlary ýa-da bagrynyň ýa-da dyzynyň çeýeligi bolan hassalar üçin gysga oturgyç ulanmak has gowudyr.

Oturmagyň beýikligi: Oturanyňyzda topukdan (ýa-da topukdan) popliteal fossa aralygy ölçäň, 4 sm goşuň we aýak pedalyny ýerden azyndan 5 sm uzaklykda goýuň.Oturgyç gaty beýik bolsa, maýyplar oturgyjy stoluň üstünde durup bilmez;Oturgyç gaty pes bolsa, oturan süňkler gaty agramly bolar.

Oturgyç ýassygy: rahatlyk we ýatylýan ýerleriň öňüni almak üçin , oturgyç ýassygy zerurdyr. Adaty ýassyklar köpükli rezin ýassyklar (galyňlygy 5-10 sm) ýa-da jel ýassygy.Oturgyjyň çökmeginiň öňüni almak üçin, oturgyç ýassygynyň aşagyna 0,6 sm galyňlykdaky kontrplak ýerleşdirilip bilner.

Yzyň beýikligi: Arka näçe ýokary bolsa, şonça-da durnukly, arka näçe pes bolsa, ýokarky bedeniň we ýokarky agzalaryň hereketi şonça-da köp bolar.Pes arka: Oturylýan ýer bilen goltugyň arasyndaky aralygy ölçäň (bir ýa-da iki eliňiz öňe uzalýar) we netijeden 10 sm aýyryň.Backokarky arka: Oturylyşyň hakyky beýikligini egninden ýa-da oksipital ýerden ölçäň.

Goltugyň beýikligi: Oturanyňyzda ýokarky gol dik we bilek goltugyň üstünde goýulýar, oturgyjyň üstünden biliň aşaky gyrasyna çenli beýikligi ölçäň, 2,5 sm goşuň.Goltugyň dogry beýikligi bedeniň dogry duruşyny we deňagramlylygyny saklamaga kömek edýär we ýokarky agzalaryň amatly ýagdaýda ýerleşmegine mümkinçilik berýär.Eger tutawaç gaty ýokary bolsa, ýokarky gol götermäge mejbur bolýar, ýadawlyk aňsat.Tutuşlyk gaty pes bolsa, deňagramlylygy saklamak üçin öňe egilmeli, bu diňe ýadaw bolmak aňsat bolman, dem alşyňyza hem täsir edýär.

Beýleki maýyplar üçin oturgyç esbaplary: goşmaça tutawaç sürtülme üstü, korpusyň uzalmagy, amortizator enjamy ýa-da hassalaryň iýmek we ýazmak üçin maýyplar üçin oturgyç stoly ýaly ýörite hassalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen.

6. Bejeriş

a.Elektromagnit tormoz: Diňe elektrik re iniminde bolanda tormozlap bilersiňiz!!!!!
b.Şinalar: Şinanyň basyşynyň kadalydygyna hemişe üns beriň.Bu iň esasy.
c.Oturgyç ýassygy we arkasy: Oturgyç örtügini we deri arkasyny ýyly suw we suwuk sabynly suw bilen ýuwuň.
d.Ricaglamak we umumy tehniki hyzmat: Maýyplar oturgyjyny saklamak üçin elmydama çalgy ýagyny ulanyň, ýöne poluň üstündäki ýag tegmillerinden gaça durmak üçin kän ulanmaň.Elmydama umumy hyzmaty saklaň we nurbatlaryň ygtybarlydygyny barlaň.
e.Arassalamak: Çarçuwany arassa suw bilen süpüriň, elektrik kolýaskasyny çygly ýerde goýmaň we dolandyryjyny, esasanam joýstikden urmaň;elektrik kolýaskasyny götereniňizde, gözegçini berk goramagyňyzy haýyş edýäris.Içgi ýa-da iýmit bilen hapalananda, derrew arassalaň, suwuk arassalaýjy ergin bilen mata bilen süpüriň we üweýji tozy ýa-da spirtli ýuwujy serişdäni ulanmaň.


Iş wagty: 16-2022-nji sentýabr