Hytaý Yzky tigirli güýç kömekçi tigirli oturgyç modeli: YHW-001A öndüriji we zawod |Sen
zd

Yzky tigir sürüjisi Power Assist tigirli oturgyç modeli: YHW-001A

Yzky tigir sürüjisi Power Assist tigirli oturgyç modeli: YHW-001A

Gysga düşündiriş:

1.Ykdysady taýdan ulanylýan güýç oturgyjynyň modeli

2. materialörite material: Polat çarçuwasy, Alýumin garyndy tigir merkezi, ýokary durnuklylyk

3.Default tizligi 6km / sag.

4. Çeýeligi: Armrest we aýak yzlary aýrylýar, mylaýym öwrüm, Tizligi sazlap bolýar

5.Tutuş kolýaskany epip we çalt çekip bolýar

6.Multifunction: Elektrik rejimi, Howpsuzlyk akylly arakesme ulgamy, standart konfigurasiýa gözegçilik ediji

7. Oturylan oturgyç, oturmak üçin has uly ýer


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza

1. Maýyplar, hassalar, garrylar we maýyplar üçin 120 kg-dan köp bolmadyk oňaýsyzlygy sebäpli, sürüjilik gurşawyna höküm çykaryp bolmaýanlardan başga.
2. Bu model ýapyk ýa-da açyk gysga aralyk syýahat üçin ulanylyp bilner.
3. Diňe bir adamy göteriň.
4. Motor zolagynda sürmek ýok.

Parametrler

Model belgisi YHW-001A
Çarçuwa Polat
Motor güýji 24V / 250W * 2 sany çotga motor
Batareýa Gurşun kislotasy 24v12.8Ah
Şinalar 10 '' & 16 '' PU ýa-da pnewmatik teker
Maks Load 120KG
Tizlik 6KM / H.
Aralyk 15-20KM
Umumy giňlik 68.5 sm
Umumy uzynlyk 108.5 sm
Umumy beýiklik 91 sm
Eplenen giňlik 35.5 sm
Oturmagyň giňligi 45 sm
Oturgyç beýikligi 44 sm
Oturmagyň çuňlugy 46 sm
Yzky beýiklik 44 sm
Kartonyň ölçegi: 80.5 * 38 * 76CM
NW / GW: 45 / 49KGS
20FT: 110pcs 40HQ: 300pcs

Gurluşy

001

Jikme-jiklikler

002
003
004
005

Gaplamak

Eksport talaplaryna laýyklykda gaplaýyş önümleri, müşderiniň talaplaryna laýyklykda hem düzülip bilner.

6
7
8

Sorag-jogap

S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?

J: Elektrikli maýyplar üçin oturgyç, güýçli maýyplar üçin oturgyç, hereketli skuter, kislorod enjamy we beýleki lukmançylyk enjamlary.

S: Mysal we köpçülikleýin önümçilik üçin gowşuryş wagty näçe?

J: Mysal üçin 3-5 gün, köpçülikleýin önümçilik üçin 15-25 gün.

S: Köpçülikleýin önümçilik üçin töleg möhleti näme?

J: 30% T / T öňünden, Iberilmezden öň balans.

S: OEM hyzmatyny kabul edýärsiňizmi?Logotipimizi önümlere goýup bilersiňizmi?

J: Jikme-jiklikleriňize baglylykda bahalar arzanladylar we biziň bahamyz siziň talaplaryňyza, bukjanyňyza, gowşuryş senesine, mukdaryna we ş.m. baglydyr.

S: Mugt nusga barmy?

J: Samhli nusgalar ilkinji gezek alynýar. Mysal üçin töleg köpçülikleýin tertipde yzyna gaýtarylyp bilner.

S: Satuwdan soň haýsydyr bir hyzmat hödürleýärsiňizmi?

J: Biz 1 ýyl kepillik berýäris.Satyn alandan soň bir ýylyň içinde önümiň özi hil taýdan kynçylyk çekýän bolsa, mugt bölekleri we satuwdan soňky görkezmeleri bereris.Şeýle hem 1 ýyldan köp bolsa, biziň bilen habarlaşyň, tehniki goldaw we näsazlyklary düzetýäris.

S: Maýyplar oturgyjyny alanymda maýyplar oturgyjyny nädip ýygnamaly?

J: Satuw toparymyzdan soň 24 sagat onlaýn işleýäris.

S: Gowşurmazdan ozal ähli harytlaryňyzy barlaýarsyňyzmy?

J: Hawa, gowşurylmazdan ozal 100% synag edildi.


  • Öňki:
  • Indiki: