Kompaniýanyň medeniýeti - “Yongkang Youha Electric Appliance Co., Ltd.”
zd

Güýçli tigirli oturgyç bilen durmuşyňyzy aňsatlaşdyryň

Kompaniýanyň gymmatlyklary

I. Toparlaýyn iş: Biri-biriňize garşy däl-de, bilelikde işläň

A. Başgalaryna güýç beriň.
B. Hyzmatdaşlyga ökde, adamlara däl zatlara serediň.
C. Bir ýoldaşyňy aşak goýberme.

II.Acme: Ikinji ýok, diňe birinjisi

A. Doly kartany açyň, öwrenmäge ökde.
B. Şu gün iň gowy çykyş ertir iň pes islegdir.
C. Umyt bar bolsa, ýüz öwürmäň.

III.Üýtgetme: Üýtgeşmäni gujaklaň, ýeke-täk üýtgewsizlik

A. Garşy durman, üýtgemäge uýgunlaşmak ukybyňyzy ulanyň.
B. Täze usullary we ideýalary açyň we dörediň.
C. Üýtgetmek, ýagşylygy terk etmek däl-de, eýsem gowulygy bermek we ulaltmak diýmekdir.

IV.Bütewilik: Dogruçyl we ygtybarly boluň, tertip-düzgüni saklaň

A. Özüňe wepaly bol.
B. Tankyt ýa-da gowulaşdyrmak tekliplerine açyk boluň.
C. Tassyklanmadyk maglumatlary ýaýratmakdan saklanyň.

V. Höwes: işjeň hyzmat we kanagatlanarly jogap

A. Başgalaryna hormat goýuň, ýöne toparyň we Youha-nyň abraýyny elmydama saklaň.
B. Müşderileriň arzalaryna we nägileliklerine ýylgyryň, jogapkärçiligi hiç wagt ýitirmäň we müşderiler üçin islendik wagt we ýerde işjeňlik dörediň.
C. Meseläni müşderiniň ýagdaýyndan gözden geçiriň we ahyrynda müşderiniň we kompaniýanyň kanagatlanmagyna ýetiň.
D. Ösen hyzmat düşünjesi bilen gorag çäreleri görüň.

Kompaniýanyň missiýasy

Hil

Innowasiýa, premium önümleri hödürlemek

Hyzmat

Müşderilere ajaýyp, ygtybarly we özbaşdak garramaga mümkinçilik beriň.