Biz hakda - “Yongkang Youha Electric Appliance Co., Ltd.”
zd

Güýçli tigirli oturgyç bilen durmuşyňyzy aňsatlaşdyryň

hakda

“Yongkang Youha Electric Co., Ltd.”

Kompaniýa 2013-nji ýylda esaslandyryldy, Zhejiang welaýatynyň Hytaýyň apparat paýtagty ongongkangda ýerleşýär.

Bu häzirki zaman elektrik kolýaskasy we hereketli skuter R&D we önümçilik kärhanasydyr. Kompaniýanyň içerki söwda toruny, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar, Afrika ýurtlaryna üstünlikli giren önümleri, daşarky söwda toruny satýan güýçli topary bar. we beýleki sebitler.

Garrylyk pudagyny ösdürmek we dünýä derejesindäki maýyplar üçin oturgyç kärhanasy bolmak maksadyna eýerip, kompaniýa gözleg we ösüş, dizaýn we önümleriň gerimini giňeltmek üçin maýa goýumlaryny artdyrmagyny dowam etdirýär.

KompaniýaProfil

Hytaý Halk Respublikasynyň Derman senagatynyň ülňülerini (YY / T0287-2017 / ISO13485: 2016) durmuşa geçirip, kompaniýa "Lukmançylyk enjamlaryny öndürmek üçin ygtyýarnama", "Lukmançylyk enjamlaryny hasaba alyş şahadatnamasy", "CEB CE şahadatnamasy", "Kärhanany dolandyrmak" Ulgam sertifikaty ", dürli" günäkär modeliň patenti "," Daş görnüş patenti "," Oýlap tapyş patenti "we ätiýaçlandyryş kompaniýasynyň önümiň hilini ýazmak we ş.m. Kompaniýa bu pudakda öndürijiligini yzygiderli ýokarlandyrdy we Zhejiang welaýat ylym we adyna eýe boldy Tehnologiýa kärhanasy.

KompaniýaHyzmatdaşlyk

2021-nji ýylda ongongkang şäher halk hökümeti, Zhejiang ylym-tehnologiýa uniwersitetiniň mehaniki we awtomatiki gözegçilik mekdebi, Hangzhou Dianzi uniwersitetiniň kibernetik howpsuzlygy mekdebi, Awtomatlaşdyryş mekdebi we Yongkang saglyk we lukmançylyk enjamlary senagaty gözleg instituty döredildi. Zhejiang Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň Elektrik In Engineeringenerligi we Zhejiang Youyi Medisina Tehnologiýa Ş. ylmy gözleg we senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygy.Taslama hyzmatdaşlygyna esaslanyp, programmanyň görkezilmegini we taslama netijelerini öňe sürýär we şäheriň saglyk we lukmançylyk enjamlary pudagynyň ösmegi üçin tehniki goldaw berýär.

Taryh

KorporatiwTaryh

2021-Häzirki:
Mart aýynda ongongkang saglyk we lukmançylyk enjamlary senagaty gözleg instituty, Zhejiang Ylym-Tehniki Uniwersiteti, Zhejiang Ylym we Tehnologiýa Uniwersiteti, Hangzhou Dianzi Uniwersiteti we ongongkang Youha Elektrik Enjamlary Co., Ltd.
Aprel aýynda Jiangxi Renhe Pharmaceutical Co., Ltd. we Lenovo Group cooperation bilen hyzmatdaşlyga ýetildi
Sentýabr aýynda “Westinghouse” markasy bilen hyzmatdaşlyga ýetdik.
Öýde we daşary ýurtda elektrik tigirli oturgyçlaryň ýyllyk satuwy täze ýokary derejä çykdy.

2020-nji ýylda:
Maý aýynda kislorod generatory, elde maýyplar üçin oturgyç, garrylar düşegi we gezelenç bölümi üçin täze bölümler gurduk we kislorod generatorynyň gözlegini we ösüşini, önümçiligini we satuwyny bilelikde ösdürmek üçin ongongkang Youyi Medical Co. Ltd. bilen strategiki ýaranlyga ýetdik. .
Zhejiang welaýat ylym we tehnologiýa kärhanasynyň hormatyny aldy;

2019-njy ýylda:
Iýun aýynda “Jiayu Shopping”, “Happy Shopping” we “Haoyi Shopping” atly 3 sany meşhur içerki telewizion söwda bilen satuw hyzmatdaşlygy gazanyldy;
Elektrikli kolýaskalaryň içerde we daşary ýurtda ýyllyk satuwy yzygiderli ýokarlandy.

2018-nji ýylda:
Mart aýynda Şanhaý Feniks Kärhanasy (Topar) Co., Ltd.

2017-nji ýylda:
Aprel aýynda Hytaý Halk Respublikasynyň lukmançylyk enjamlarynyň hasaba alyş şahadatnamasyny aldy;
Iýul aýynda lukmançylyk enjamlaryny öndürmek üçin ygtyýarnama aldy;
Sentýabr aýynda Hytaýda elektrik tigirli oturgyçlaryň doly görnüşini satyp başlady.
Noýabr aýynda "Noopai" markasy bilen hyzmatdaşlyga ýetildi;

2016-njy ýylda:
Mart aýynda YOHHA elektrik kolýaskalarynyň tutuş tapgyry işlenip düzüldi.
Aprel aýynda CE şahadatnamasy alyndy, daşary ýurtlarda satuw işi başlandy.

2015-nji ýylda:
Maý aýynda kompaniýa lukmançylyk enjamlarynyň önümçilik ygtyýarnamasyna taýýarlyk görüp başlady.

2013-2014:
Awgust aýynda “Yongkang Youha Electric Appliance Co., Ltd.” döredildi;
Sentýabr aýynda YOHHA seriýaly elektrik kolýaskalaryny ösdürmäge taýýarlandy;