zd

elektrik kolýaskasy näderejede giň

Elektrikli maýyplarhereketi pes bolan adamlar üçin durmuşy aňsat we amatly ediň.Maýyplara garaşsyz bolmaga we gündelik işleri kömek etmezden amala aşyrmaga mümkinçilik berýän motorly enjamlar.Ulanyjylaryň göz öňünde tutmaly kuwwatly maýyp arabasynyň möhüm tarapy, ini.Bu blogda güýçli maýyplar oturgyjynyň giňligini we munuň näme üçin ýatda saklamaly möhüm faktordygyny ara alyp maslahatlaşarys.

Elektrikli maýyplar üçin oturgyçlar ini boýunça üýtgäp biler.Adaty güýçli maýyplar üçin oturgyçlaryň köpüsi ini 23-25 ​​dýuým aralygyndadyr.Şeýle-de bolsa, ini 19 dýuýmdan 22 dýuýma çenli has kiçi we has ykjam elektrikli maýyplar üçin oturgyçlar bar.Giň güýçli maýyplar üçin oturgyçlar 25-den 29 dýuýma çenli bolup, goşmaça otaga mätäç ýa-da has uly adamlar üçin niýetlenendir.

Onda näme üçin güýçli maýyp arabasynyň giňligi möhüm?Ilki bilen, gapydan we beýleki berk ýerlerden geçip biljekdigini kesgitleýär.Adaty gapy köplenç ini 32 dýuým, şonuň üçin ini 23-25 ​​dýuým bolan güýçli maýyp arabasy aňsatlyk bilen geçip biler.Şeýle-de bolsa, ini 19 to22 dýuým bolan dar elektrik tigirli oturgyçlar hatda dar gapylara-da laýyk bolup, olary kiçijik kwartiralarda ýa-da jaýlarda ulanmak üçin amatly edip biler.

Beýleki tarapdan, giň güýçli maýyplar üçin oturgyçlar, has köp oturgyç ýa-da otag otagy zerur adamlar üçin niýetlenendir.Goşmaça giňlik, zerur bolan ulanyjylar üçin has gowy durnuklylygy we goldawy üpjün edýär.Şeýle-de bolsa, giň güýçli maýyplar üçin oturgyçlaryň dar gapylardan, koridorlardan ýa-da beýleki çäkli ýerlerden sygdyryp bilmejekdigini bellemelidiris.Bu, belli bir ýerlerde gezmegi kynlaşdyryp biler, şonuň üçin giň elektrikli kolýaskany saýlamazdan ozal gapylary we beýleki girelgeleri ölçemek möhümdir.

Sözümiň ahyrynda, elektrik kolýaskasynyň giňligi, elektrik kolýaskasyny saýlanyňyzda göz öňünde tutulmaly möhüm faktor.Tigirli oturgyjyňyzy nirede we nädip ulanýandygyňyza, ulananyňyzda näderejede rahat we durnuklydygyňyza täsir edip biler.Kuwwatly kolýaskany satyn almazdan ozal, gapyňyzyň giňligini ýa-da ulanyp boljak islendik dar meýdany ölçäň.Bu, güýçli maýyplar oturgyjyňyzyň zerurlyklaryňyza laýyk giňligi üpjün etmäge kömek edýär we size iň ýokary hereket we garaşsyzlyk berýär.


Iş wagty: Maý-06-2023