zd

elektrik kolýaskasyny nirede sowgat etmeli

Elektrikli maýyplarhereketi pes bolan adamlar üçin durmuş ýoly bolup biler.Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir sebäbe görä elektrik kolýaskadan ýüz öwürmeli bolýan wagtlaryňyz bolup biler.Bu ýagdaýa düşen bolsaňyz, elektrik kolýaskasyny nirä sowgat edip bilersiňiz?

Güýçli maýyplar oturgyjyny sowgat etmek, başgalara hereket azatlygyny dikeltmäge kömek edip biljek asylly yşaratdyr.Elektrikli kolýaskalaryň sadakalaryny kabul edýän käbir guramalar:

1. ALS birleşigi

ALS Assosiasiýasy, ALS bolan adamlara we olaryň maşgalalaryna amaly goldaw we hyzmatlary, şol sanda goldaw goldaw gözleglerini bermäge borçlanýar.Elektrikli maýyplar üçin oturgyçlar, skuterler we beýleki hereketlendiriji enjamlaryň sadakalaryny kabul edýärler.Şeýle hem, düşek liftleri, hassalar liftleri we dem alyş enjamlary ýaly beýleki lukmançylyk enjamlarynyň sadakalaryny kabul edýärler.

2. Muskul distrofiýasy birleşigi

Muskul distrofiýasy birleşigi (MDA) nerw-damar kesellerine garşy göreşde öňdebaryjy guramadyr.Olar muskul distrofiýasy, ALS we şuňa meňzeş şertleri bolan adamlara lukmançylyk enjamlarynyň karzlaryny goşmak bilen birnäçe hyzmatlary hödürleýär.Mätäçlere kömek etmek üçin elektrik tigirli oturgyçlaryň we beýleki hereketlendirijileriň sadakalaryny kabul edýärler.

3. Hoşniýetlilik

Hoşniýetlilik, maýyplara iş tälimini, işe ýerleşdiriş hyzmatlaryny we jemgyýetçilik esasly beýleki programmalary hödürleýän telekeçilik däl guramadyr.Hoşniýetlilige berlen sadakalar bu programmalary maliýeleşdirmek üçin dükanlarynda satylýar.Elektrikli maýyplar üçin oturgyçlar we beýleki hereketlendiriji enjamlar, egin-eşik, öý goşlary we beýleki zatlar sadakalaryny kabul edýärler.

4. Amerikan Gyzyl Haç

Amerikanyň Gyzyl Haç guramasy ABŞ-da gyssagly kömek, betbagtçylyklardan halas ediş we bilim berýän ynsanperwer guramadyr.Wezipelerine goldaw bermek üçin elektrik maýyplar üçin oturgyçlary we beýleki hereketlendiriş gurallaryny kabul edýärler.

5. Milli köp skleroz jemgyýeti

Milli köp skleroz (MS) jemgyýeti, MS-den bejeriş usullaryny tapmaga we bu kesele duçar bolanlaryň durmuşyny gowulaşdyrmaga bagyşlanýar.MS hassalaryna zerur lukmançylyk enjamlaryny almaga kömek etmek üçin elektrik maýyplar üçin oturgyçlary we beýleki hereketlendiriş gurallaryny kabul edýärler.

Indi size zerur däl güýçli maýyp arabasy bar bolsa, ony bagyşlamak hakykatdanam biriniň durmuşyny üýtgedip biler.Haýyr-sahawat etmezden ozal, anyk talaplary we haýyr-sahawat görkezmeleri üçin gyzyklanýan guramalaryňyza ýüz tutuň.Käbir ýagdaýlarda, haýyr-sahawat etmezden ozal barlanjakdygyňyzy ýa-da maýyplar üçin oturgyjyňyzy görkezmegiňiz talap edilip bilner.Bu ädimleri ätmek bilen, sadakaňyzyň gowy ulanylmagyna we mätäçlere kömek edip bilersiňiz.


Iş wagty: Maý-09-2023