zd

Elektrikli kolýaskany nädip saýlamaly?

1. Agram zerur ulanmak bilen baglanyşykly:

Elektrikli kolýaskanyň dizaýnynyň asyl maksady, jemgyýetiň töwereginde garaşsyz işleri amala aşyrmakdyr.Şeýle-de bolsa, maşgala awtoulaglarynyň meşhurlygy bilen ýygy-ýygydan syýahat etmeli we daşamaly.

Elektrikli kolýaskanyň agramy we ululygy ýerine ýetirilen halatynda göz öňünde tutulýar.Maýyp arabanyň agramy esasan çarçuwaly material, batareýa we hereketlendiriji bilen kesgitlenýär.

Umuman aýdanyňda, alýumin garyndy çarçuwasy we deň ölçegdäki litiý akkumulýatorly elektrik kolýaskasy uglerod polat çarçuwasy we gurşun-kislota batareýasy bilen elektrik tigirinden takmynan 7 ~ 15 kg ýeňil.

2. Çydamlylygy:

Uly markalar kiçi markalara garanyňda has ygtybarly.Uzak möhletli marka keşbini göz öňünde tutup, uly markalar ýeterlik materiallary we ajaýyp tehnologiýany ulanýarlar.Saýlaýan dolandyryjylary we hereketlendirijileri birneme gowy.Käbir kiçi markalar, esasan, markasynyň täsiri pesligi sebäpli baha bäsleşigine bil baglaýarlar.Şonuň üçin iş we senetçiligi ogurlamak gutulgysyz.

Mundan başga-da, alýumin garyndysy ýeňil we gatydyr.Uglerod polat bilen deňeşdirilende, poslamak we poslamak aňsat däl we tebigy berkligi birneme güýçlidir.

Mundan başga-da, litiý batareýalarynyň gurşun-kislota batareýalaryna garanyňda has uzak ömri bar.Gurşun-kislotaly batareýa 500 ~ 1000 gezek zarýad berilýär we litiý batareýasy 2000 esse ýetip bilýär.

3. Howpsuzlyk:

Lukmançylyk enjamy hökmünde elektrik tigirli oturgyjyň howpsuzlygy kepillendirilýär.Tormoz we howpsuzlyk kemerleri bilen enjamlaşdyrylan.Käbirleriniň rulon garşy tigirleri hem bar.Mundan başga-da, elektromagnit tormozly maýyplar üçin oturgyçlar üçin, awtomatiki tormozlamak funksiýasy hem bar.

4. Rahatlyk:

Adamlaryň uzak wagtlap hereket etmegi üçin amatsyz enjam hökmünde rahatlyk möhüm meseledir.Şol sanda oturgyç beýikligi, oturgyjyň uzynlygy, ini, aýak aralygy, sürüjiniň durnuklylygy we hakyky münmek tejribesi.


Iş wagty: Maý-01-2022