zd

Maýyp arabanyň ululygyny nädip saýlamaly?

Maýyp arabanyň ululygyny nädip saýlamaly?

Egin-eşik ýaly, maýyplar üçin oturgyçlaram laýyk bolmaly.Dogry ululyk ähli bölekleri deň derejede güýçlendirip biler, diňe bir rahat bolman, eýsem ýaramaz netijeleriň hem öňüni alyp biler.Esasy tekliplerimiz aşakdakylar:

(1) Oturgyç giňligini saýlamak: Näsag maýyplar oturgyjynda oturýar, çep we sag tarapda beden bilen maýyplar oturgyjynyň gapdal paneliniň arasynda 5 sm aralyk bar;

. 6,5 sm;

(3) Arka beýikligini saýlamak: Adatça, arkanyň ýokarky gyrasy bilen hassanyň goltugynyň arasyndaky tapawut takmynan 10 sm, ýöne hassanyň magistralynyň işleýiş ýagdaýyna görä kesgitlenmeli.Arka tarapy näçe ýokary bolsa, näsag şonça-da durnukly oturýardy;arka tarapy näçe pes bolsa, magistralyň we ýokarky agzalaryň hereketi has amatlydyr.

(4) Aýak pedalynyň beýikligini saýlamak: pedal ýerden azyndan 5 sm uzaklykda bolmaly.Näsag oturandan soň, ýokary we aşak düzedilip bilinýän aýak pedaly bolsa, aýak pedalyny buduň öň tarapynyň aşagy oturgyç ýassygyndan 4 sm uzaklykda bolar ýaly sazlamak maslahat berilýär.

(5) Goltugyň beýikligini saýlamak: näsag oturandan soň tirsek 90 dereje çeýe bolmaly, soň bolsa 2,5 santimetr ýokarda goşulmaly.


Iş wagty: 23-2022-nji maý