zd

Elektrik kolýaskasy, dogry birini saýladyňyzmy?

Elektrikli maýyplar üçin oturgyç ýylsaýyn artýar.Öz isleglerine laýyk elektrik tigirli oturgyçlary saýlamak gaty möhümdir.Haýsy toparlar bazarda her dürli elektrik tigirli oturgyçlar üçin amatly?Olaryň aýratynlyklary näme?

Elektrikli kolýaskalar hereketlendiriji tigiriň ýagdaýyna görä üç görnüşe bölünýär

1. yzky tigir görnüşi

Häzirki wagtda bazardaky elektrik tigirli oturgyçlaryň köpüsi yzky tigir sürüjisini ulanýarlar.Elektrikli kolýaskada gowy rul öndürijiligi we çeýe rul bar, ýöne rul radiusy uly, şonuň üçin rul işini dar ýerde tamamlamak kyn.

2. orta tigirli görnüş

Bu görnüşli elektrik kolýaskasynyň öwrüm radiusy birneme kiçi we dar ýapyk meýdanda öwrüp bilýär.Öýde ulanmak üçin amatly, ýöne päsgelçilikleri ýeňip geçmek ukyby pes.

3. öň tigirli görnüş

Elektrikli kolýaskanyň bu görnüşi artykmaç päsgelçilik döredýär.Has uly diametri bolan hereketlendiriji tigir öňdedigi sebäpli, yzky tigirli elektrik tigirli oturgyçdan kiçi garymlardan we kiçi kanýonlardan geçmek has aňsat.

Funksiýalaryna görä alty görnüşli elektrik tigirli oturgyç bar

1. durýan görnüş

Bu, maýyplar üçin oturgyç ulanyjylarynyň oturýan ýerinden duran ýagdaýyna üýtgemegine kömek edip biler, uzak wagtlap oturmagyň basyşyny ep-esli derejede ýeňilleşdirer we gan aýlanyşyny ösdürer.Duranyňyzda, maýyplar oturgyjynyň ulanyjylarynyň ýere çökmeginiň öňüni almak üçin, dyzynyň öň tarapy bilen bilelikde ulanylmaly.Hünärmenleriň ýolbaşçylygynda ulanmak maslahat berilýär.

2. galdyrylan oturgyç

Oturgyç elektrik bilen ýokarlandyrylyp ýa-da düşürilip bilner.Şol bir wagtyň özünde, maýyplar üçin oturgyç ulanyjylaryň iň yzky burçy üýtgemez we oturmagyň ýagdaýy täsir etmez.Ulanylanda, maýyplar oturgyjynyň beýikligini erkin sazlap bolýar, bu bolsa durmuşyň amatlylygyny ep-esli ýokarlandyrýar.

3. arkada oturmagyň görnüşi

Oturgyjyň arka burçuny elektrik bilen sazlap bolýar.Maýyplar üçin oturgyç ulanyjy, dekompressiýany, dynç almagy we şepagat uýalarynyň işini ýeňilleşdirmek üçin oturgyjyň burçuny islegine görä sazlap biler.Elektrikli kolýaskanyň bu görnüşi köplenç aýak direginiň sinhron göterilmegi funksiýasy bilen bilelikde bolup, arka oturgyçlarynyň oturmagy sebäpli maýyplar üçin oturgyç ulanyjylarynyň yza süýşmeginiň öňüni alýar.

4. umumy egilme görnüşi

Oturgyç burçy we ölçeg parametrleri üýtgewsiz galýar we tutuş oturgyç ulgamy kosmosda yza çekilýär.Maýyp oturgyç ulanyjylarynyň dekompressiýasyny ýeňilleşdirmek üçin, aşak düşende dynç almak we duruş hyzmaty.

5. beýlekiler sürýärler

Şepagat uýalarynyň işgärlerine maýyplar oturgyjyny işletmek üçin oturgyjyň arka tarapynda kontrolleýjili elektrikli maýyp arabasy goşulýar.

6. köp wezipeli

Maýyp oturgyç ulanyjylarynyň dürli zerurlyklaryna görä sazlanyp bilner we köp signal çeşmesi bolan adam bilen kompýuteriň özara täsir ulgamy bilen üpjün edilip bilner, bu bolsa el-aýagy agyr işleýän adamlar üçin amatlydyr.


Iş wagty: Maý-01-2022